FACHOWOŚĆ • WSZECHSTRONNOŚĆ • NOWOCZESNOŚĆ • SKUTECZNOŚĆ • RZETELNOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO

Szybka nawigacja przejdź do działu:

Odsetki z tytułu zaległych zobowiązań

Odsetki podatkowe, dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wszelkiego rodzaju podatków i składek ZUS, od 1 stycznia 2016 r. wynoszą (w stosunku rocznym) 8%.

Poprzednio obowiązujące stawki:

Odsetki ustawowe, dotyczące nieterminowych wpłat ze wszystkich innych tytułów (rat, czynszów itp.), od 23 grudnia 2014 r. wynoszą (w stosunku rocznym) 8%.

Poprzednio obowiązujące stawki:

Odsetek za zwłokę nie pobiera się od zaległości z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej, pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej — art. 54 § 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.). Obecnie kwota ta wynosi 3 × 2,90 zł = 8,70 zł.

W przypadku podatków stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego odsetki pobiera się od każdej zaległości.

UWAGA! Zmiany od 1 stycznia 2006 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 stycznia 2006 r.:

zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Zaokrąglanie do pełnych złotych nie dotyczy:

kalkulator odsetkowy

Rodzaj odsetek
Podstawa (kwota zobowiązania)
Data powstania zaległości
Data zapłaty zaległości
Liczba dni
Naliczone odsetki