FACHOWOŚĆ • WSZECHSTRONNOŚĆ • NOWOCZESNOŚĆ • SKUTECZNOŚĆ • RZETELNOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO

Szybka nawigacja przejdź do działu:

Składki ZUS dla nowych firm info

Stawki obowiązujące w okresie I—XII,2019 r.

 • minimalna podstawa składek na ubezpieczenie społeczne: 675,00 zł
 • minimalna podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne: 3803,56 zł

Najniższe wymagane składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • ubezpieczenie emerytalne 131,76 zł
 • ubezpieczenie rentowe 54,00 zł
 • ubezpieczenie chorobowe 16,54 zł
 • ubezpieczenie wypadkowe 11,27 zł

Łącznie składki na ubezpieczenie społeczne: 213,57 zł

 • ubezpieczenie zdrowotne: 342,32 zł
 • ubezpieczenie na Fundusz Pracy: 0,00 zł

Zdrowotne do odliczenia od podatku: 294,78 zł

Łączna kwota składek z tytułu prowadzenia działalności gosp.: 555,89 zł.

Płatności składek ZUS przypadają:

 • 5. dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
 • 10. dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych),
 • do 15. dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

Od 1 kwietnia 2009 r. składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych wynosi 1,67% (poprzednio 1,8%).

Czytaj o składce na Fundusz Pracy

Stawki obowiązujące w okresie IV—XII,2018 r.

 • minimalna podstawa składek na ubezpieczenie społeczne: 630,00 zł
 • minimalna podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne: 3554,93 zł

Najniższe wymagane składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • ubezpieczenie emerytalne 122,98 zł
 • ubezpieczenie rentowe 50,40 zł
 • ubezpieczenie chorobowe 15,44 zł
 • ubezpieczenie wypadkowe 10,52 zł

Łącznie składki na ubezpieczenie społeczne: 199,34 zł

 • ubezpieczenie zdrowotne: 319,94 zł
 • ubezpieczenie na Fundusz Pracy: 0,00 zł

Zdrowotne do odliczenia od podatku: 275,50 zł

Łączna kwota składek z tytułu prowadzenia działalności gosp.: 519,28 zł.

info Od 24 sierpnia 2005 r. osoby rozpoczynające działalność gospodarczą płacą niższą kwotę składek na ubezpieczenie społeczne.

Osoby zakładające nowe firmy przez pierwsze 24 miesiące od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej składkę emerytalną i rentową obliczać będą od podstawy stanowiącej 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (254,70 zł), a nie, jak obecnie, 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (1449,27 zł). Obniżka dotyczy także pozostałych składek, nie obejmuje jednak składki zdrowotnej.

Tym samym kwota wszystkich składek odprowadzanych co miesiąc do ZUS spadnie z 724,91 zł do 254,84 zł (wymienione kwoty dotyczą miesiąca sierpnia 2005 r.).

Ulga ta dotyczy osób, które w momencie uruchomienia nowej firmy oraz w okresie pięciu lat wstecz nie prowadziły innej działalności gospodarczej. Natomiast nie mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonywać będą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

info Składka na Fundusz Pracy nie występuje, jeśli osoba podejmująca działalność gospodarczą po raz pierwszy nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły do ubezpieczenia społecznego (np. umowa o pracę, zlecenie itd.) i łączna podstawa wymiaru składek wynosi conajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2006: 899,10 zł), wówczas występuje obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy.