FACHOWOŚĆ • WSZECHSTRONNOŚĆ • NOWOCZESNOŚĆ • SKUTECZNOŚĆ • RZETELNOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO

Rodzaje świadczonych usług

prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 1. kwalifikowanie i ujęcie dostarczanych przez Państwa dokumentów księgowych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
 2. rozliczenia podatku od towarów i usług
 3. dodatkowe ewidencje: środków trwałych, wyposażenia, tabele amortyzacyjne, ewidencja przebiegu pojazdu
 4. wykonanie i złożenie w US deklaracji PIT i VAT oraz sporządzenie i przekazanie Klientowi podatkowych przelewów bankowych

prowadzenie ewidencji ryczałtowej

 1. prowadzenie ewidencji przychodów
 2. sporządzanie rocznego Zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 wraz z załącznikami

rozliczenia kadrowo-płacowe

 1. sporządzanie list płac
 2. sporządzanie:
  • deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych PIT-4R
  • informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11
  • dokumentacji dla potrzeb rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:
   • imiennych raportów oraz zbiorczych deklaracji miesięcznych
   • wniosków o uzyskanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego
  • umów o pracę, a także umów cywilno-prawnych:
   • umów o dzieło
   • umów-zlecenia

sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

 1. PIT-36 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, rozliczających się z najmu, dzierżawy lub działów specjalnych produkcji rolnej oraz dla osób zobowiązanych doliczać do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci.
 2. PIT-36L – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub działy specjalne produkcji rolnej.
 3. PIT-37 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – dla osób, które uzyskały przychody wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, od których płatnik pobrał zaliczki na podatek.
 4. PIT-28 – Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 5. PIT-16A – Deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

rozliczenia z ZUS

Rozliczenie z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą, osób współpracujących oraz pracowników:

 1. przesyłanie dokumentów do ZUS drogą elektroniczną,
 2. drukowanie i dostarczanie naszym Klientom przelewów bankowych umożliwiających zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

^Na górę^